Statut stowarzyszenia

STATUT
Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi
będącego
Organizacją Pożytku Publicznego z dnia 23.01.2007 roku

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1

1. Stawający zwani dalej członkami założycielami oświadczają iż zakładają Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi, zwane w dalej Stowarzyszeniem
2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. –
„Prawo o stowarzyszeniach” i posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z
dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

§2

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Ozimek.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§4

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem ” Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi”.

II. CELE l ŚRODKI DZIAŁANIA.

§5

1. Celem działania jest gromadzenie i opracowywanie informacji, propagowanie wiedzy
na temat historii Ozimka i okolic, zabieganie o ochronę zabytków przyrodniczych i historycznych znajdujących się na tym terenie , zbieranie i rozpowszechnianie informacji dotyczących środowiska naturalnego, inicjowanie działań przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju wymienionej okolicy, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, organizacjami społecznymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym, pozyskiwanie środków na finansowanie zadań infrastruktury komunalnej, działalność kulturalną i społeczną , szkolenia i edukację, propagowanie działalności agro- i ekoturystyczna oraz szeroko rozumiane budowanie więzów społeczności lokalnej.
2. Cele powyższe Stowarzyszenie realizuje poprzez :

1) organizowanie i prowadzenie promocji Ozimka i okolic w środkach masowego
przekazu,
2) organizowanie spotkań osób zainteresowanych historią i edukacją samorządową
w celu ich integracji,
3) opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących Ozimka
i okolic, w tym szczególnie dotyczących jego historii i środowiska naturalnego,
4) przygotowywanie i wydawanie publikacji i czasopism,
5.)opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących
integracji z Unią Europejską
6) opracowanie strategii ochrony i eksponowania zabytków oraz pozyskiwanie środków
na jej realizację,
7) współdziałanie i współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi,
organizacjami społecznymi i gospodarczymi, krajowymi i zagranicznymi,
8) organizowanie zbiórek i prowadzenie działalności charytatywnej celem wspierania
potrzebujących.
9) organizowanie zbiórek i prowadzenie działalności charytatywnej celem wspierania
potrzebujących. (JTJ)
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w poniższym zakresie, jednakże całość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej przeznaczona zostanie na realizację celów statutowych:
1) działalność rozrywkowa,
2) działalność muzeów.
3) działalność rekreacyjna,
4) działalność związana z organizacją targów i wystaw.
5) działalność wytwórcza i usługowa,
6) działalność wydawnicza,
7) sprzedaż detaliczna,
8) prowadzenie schronisk turystycznych.”
9) działalność turystyczna.
10) działalność szkoleniowa, edukacyjna.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej należących do niego członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI.

§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§8

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, zarówno posiadająca obywatelstwo polskie jak i cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, popierające działalność Stowarzyszenia i współdziałające w realizacji jego zadań statutowych, które złożą pisemną deklarację , zobowiązując się do opłacania składki członkowskiej.
2. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych, przystąpić do stowarzyszenia.
3. Małoletni poniżej 16 lat nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
5. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§9

1. Członków przyjmuje Zarząd.
2. W razie odmowy przyjęcia kandydat na członka może odwołać się do Walnego Zebrania. Postanowienia § 14 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§10

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,
2. zgłaszania wniosków i uwag dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§11

Członkowie wspierający:
1. nie posiadają czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia,
2. w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia mają głos doradczy.

§12

Członkowie honorowi:
1. nie posiadają czynnego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia,
2. w sprawach dotyczących uchwalania statutu, jego zmian oraz Stowarzyszenia mają
głos doradczy.

§13

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
1. aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego zadań
statutowych,
2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3. troszczenie się o dobro Stowarzyszenia i jego rozwój, poszanowanie i pomnażanie jego majątku, zapobieganie marnotrawstwu i nadużyciom oraz zwalczanie niedbalstwa,
4. regularne, co rocznie opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

IV. WYSTĄPIENIE, WYKLUCZENIE, WYKREŚLENIE.

§14

1. Członek Stowarzyszenia może w każdym czasie zgłosić swoje wystąpienie ze Stowarzyszenia na piśmie do Zarządu. Wykreślenie następuje z dniem złożenia pisma o
wykreślenie.
2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w przypadku uporczywego
nieprzestrzegania przepisów statutu, pozbawienia praw publicznych, skazania za
przestępstwo z chęci zysku oraz działania na szkodę Stowarzyszenia, nieetyczne
zachowanie, inne przestępstwa umyślne.
3. Jeżeli członek Stowarzyszenia nie wykonuje obowiązków statutowych z przyczyn przez
niego nie zawinionych nie może być wykluczony ze Stowarzyszenia.
4. Członka zmarłego wykreśla się z rejestru z skutkiem od dnia, w którym nastąpiła
śmierć.
5. Uchwałę w sprawach omówionych w punktach 1 – 4 podejmuje Zarząd.
6. Zainteresowany członek Stowarzyszenia w stosunku do podjętej uchwały może w ciągu
14 dni od daty jej otrzymania wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

V. WŁADZE STOWARZYSZENIA.

§15

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1 .Walne Zebranie Członków,
2. Komisja Rewizyjna,
3. Zarząd.

2. Szczegółowy zakres i zasady działania władz Stowarzyszenia określają regulaminy.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. Postanowienie powyższe
nie dotyczy uchwał Walnego Zebrania Członków.
A. Walne Zebranie Członków

§16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.

§17

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku dla zatwierdzenia
rocznego sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na wniosek :

1) Zarządu,
2) Komisji Rewizyjnej,
3) pisemny co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien zawierać
proponowany porządek obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 1
miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.

§18

1. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków powinno być doręczone jego
uczestnikom wraz z proponowanym porządkiem obrad co najmniej na 14 dni przed
terminem Zebrania.
2. Walne Zebranie Członków może się odbyć, jeżeli bierze w nim udział co najmniej
połowa członków zwyczajnych.
3. W przypadku braku obecności, o której mowa w ust. 2 Walne Zgromadzenie Członków
może odbyć się w drugim terminie późniejszym o co najmniej 30 minut do pierwszego
terminu mimo braku obecności połowy członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, za
wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

§19

1. Do właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie planów i kierunków działania Stowarzyszenia,
2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Nadzoru,
3. udzielanie – na wniosek Komisji Nadzoru – absolutorium członkom Zarządu,
4. uchwalanie statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian,
5. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
6. wybór członków Zarządu i Komisji Nadzoru,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowstwa,
8. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
9. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia,
10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji społecznych i gospodarczych oraz występowania z nich.
2. Do Walnego Zebrania Członków należy podejmowanie uchwał w sprawach, w których
statut nie określa właściwości innych władz Stowarzyszenia.

§20

1. Walne Zebranie Członków obraduje na podstawie uchwalonego regulaminu.
2. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości w sposób określony w § 18 ust. 1.
3. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz protokolant powoływany na czas Walnego Zebrania Członków.

B. Komisja Nadzoru

§21

1. Komisja Nadzoru sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Nadzoru składa się z 3 członków.
Jeżeli w czasie trwania kadencji liczba członków Komisji Nadzoru obniży się, skład Komisji Nadzoru uzupełnia się o te osoby, które podczas wyborów otrzymały kolejno najwyższą liczbę głosów.
3. Komisja Nadzoru wybiera ze swojego grona: przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
4. Kadencja Komisji Nadzoru trwa 4 lata.
5. Posiedzenia Komisji Nadzoru odbywają się w miarę potrzeby – nie rzadziej niż 1 raz w
roku.

§22

Do właściwości Komisji Nadzoru należą sprawy:
1. opiniowanie planów i programów działania Stowarzyszenia, opracowywanych
przez Zarząd.
2. nadzór i kontrola działalności Stowarzyszenia a w szczególności:

– badanie rocznych bilansów i sprawozdań finansowych,
– kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, gospodarki mieniem,
przestrzegania zasad gospodarności, celowości wydatków i racjonalności kosztów
działalności Stowarzyszenia,

3. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
zawierających w szczególności wyniki kontroli, wykonywania zadań statutowych oraz
ocenę bilansu.
4. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu lub poszczególnych jego członków.
5. zawieszanie w czynnościach Zarządu lub poszczególnych jego członków. Podejmując
uchwałę o zawieszeniu Komisja Nadzoru zobowiązana jest złożyć
równocześnie wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
6. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi
absolutorium za zakończony rok gospodarczy.
7. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków wniosków w sprawie odwołania Zarządu
lub poszczególnych jego członków.
C. Zarząd

§23

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do
właściwości innych władz Stowarzyszenia.
3. Działanie Zarządu skutkujące rozporządzeniem prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 10.000 zł wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Członków.

4. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają:
a) do kwoty 2000 zł Prezes Zarządu samodzielnie,
b) powyżej kwoty 2000 zł dwóch Członków Zarządu łącznie.
6. Zarząd zawiadamia Członków i Komisję Nadzoru o terminie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia Członków listem poleconym z dwu tygodniowym wyprzedzeniem.

§24

1. Zarząd tworzy od trzech do ośmiu osób i składa się z prezesa, zastępcy prezesa i
członków Zarządu.
2.Członkiem Zarządu może zostać wybrany pełnoletni członek zwyczajny Stowarzyszenia.
3. Zarząd wykonuje swoje funkcje kolegialnie – na posiedzeniach Zarządu.
W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Nadzoru, pełnomocnicy Zarządu w przypadku ich ustanowienia , główny księgowy, gdy nie jest członkiem Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd na jego posiedzenie.
4. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje prezes lub zastępca
prezesa oraz protokolant.
5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§25

1. Zarząd w szczególności:
1. opracowuje projekty planów działalności statutowej Stowarzyszenia, usprawnień
organizacyjnych oraz zapewnia ich realizację,
2. sporządza roczne sprawozdania finansowe , które przedkłada Komisji
Nadzoru do zbadania,
3. składa sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków
oraz Komisji Nadzoru
4. podejmuje uchwały w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji
społecznych i gospodarczych oraz występowania z nich.
5. powołuje i odwołuje jego pełnomocników oraz przedstawicieli Stowarzyszenia
w organizacjach społecznych i gospodarczych, w których Stowarzyszenie
uczestniczy.
6. składa Komisji Nadzoru sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych,
7. przygotowuje wnioski i projekty uchwał dla Walnego Zebrania Członków,
8. przyjmuje członków Stowarzyszenia i prowadzi ich rejestr.
2. Wykonuje inne zadania wynikające z niniejszego statutu.

§26

1. Na czele Zarządu stoi prezes, który kieruje jego pracami.
2. Członkowie Zarządu wykonują zadania wynikające z podziału czynności .
§27 Prezes Zarządu w szczególności:
1. kieruje bezpośrednio działalnością Stowarzyszenia,
2. nadzoruje i bieżąco koordynuje pracę pozostałych członków Zarządu,

3. organizuje opracowywanie projektów uchwał, sprawozdań i materiałów informacyjnych
w celu podjęcia odpowiednich uchwał przez Zarząd i inne organy Stowarzyszenia w
sprawach należących do ich kompetencji,
4. zwołuje posiedzenia Zarządu,
5. reprezentuje Zarząd na zewnątrz,

VI. PRZEPISY WSPÓLNE DLA ORGANÓW STOWARZYSZENIA.

§28

1. Członek Komisji Nadzoru nie może być równocześnie członkiem Zarządu.
2. Członkiem Zarządu i Komisji Nadzoru może być tylko pełnoletni członek zwyczajny
Stowarzyszenia.
3. W skład Komisji Nadzoru nie mogą wchodzić osoby pozostające ze sobą w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.
4. Członkowie Komisji Nadzoru i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w
sprawach wyłącznie ich dotyczących.
5. Członkowie Komisji Nadzoru :

– nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
– nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

VII. MAJĄTEK l FUNDUSZE STOWARZYSZENIA.

§29

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.
2. Środki pieniężne Stowarzyszenie pozyskuje min :

1) ze składek członkowskich,
2) dochody z działalności gospodarczej,
3) wpływy z działalności statutowej,
4) darowizny, spadki i zapisy.

§30

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkowych
Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków,
członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w

stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zabronione jest dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.,

VIII. ZMIANA STATUTU.

§ 31

Statut Stowarzyszenia i jego zmiany uchwala Walne Zebranie Członków
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

IX. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA.
§32

1. Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku
podejmuje Walne Zebranie Członków większością głosów uprawnionych do głosowania.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
§33
Niniejszy statut został uchwalony przez założycieli Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi na zebraniu odbytym w dniu 23.01.2007 r.

Dodaj komentarz